S ÚSMĚVEM s.r.o.

Všeobecné OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb se vztahují na smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím serveru Web S ÚSMĚVEM umístěného na webovém rozhraní www.websusmevem.cz, serveru Marketing S ÚSMĚVEM na webovém rozhraní www.marketingsusmevem.cz, serveru Kurzy S ÚSMĚVEM na webovém rozhraní www.kurzysusmevem.cz, dále webových rozhraní www.webovkysusmevem.cz nebo prostřednictvím e-mailové komunikace mezi společností

S ÚSMĚVEM s.r.o., se sídlem č.p. 501, 742 73 Veřovice
IČ: 04091060
DIČ: CZ04091060
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62327

Adresa pro doručování: S ÚSMĚVEM s.r.o., Veřovice 501, PSČ 742 73
Telefonní číslo: +420 555 500 113
Kontaktní e-mail: [email protected] nebo [email protected]

jako poskytovatelem

a vámi jako klientem – odběratelem služeb

1. Úvodní ustanovení

1.1. Definice

V těchto podmínkách jsou používány některé pojmy, které definujeme níže:

 • doména (resp. doménové jméno) je adresa webu;
 • multihosting / server je pronájem prostoru pro několik webových stránek v rámci jednoho účtu;
 • služba poskytovatele (nebo jen „služba“) je služba nabízená poskytovatelem na webovém rozhraní; službou je zejména vytvoření webu dle vašich požadavků, nastavení e-shopu či aplikací, případně i další služby související s tvorbou a správou webu, na jejichž poskytnutí se s poskytovatelem dohodnete;
 • jiné služby jsou služby poskytovatele odlišné od služby spočívající v tvorbě webu, zejména se jedná o tvorbu e-shopu, konzultace, nastavení webových aplikací, marketingové služby, grafické služby, vzdělávací programy a kurzy a další služby, které jsou uvedené na našem webovém rozhraní;
 • technickým řešením se rozumí komponenty, pluginy, šablony a další nástroje webového rozhraní;
 • smlouva o poskytování služeb (nebo jen „smlouva“) je smlouva uzavřená podle těchto podmínek, kterou se zavazujeme poskytnout vám službu, a vy se zavazujete zaplatit nám za tuto službu odměnu a dodržovat smlouvu včetně těchto obchodních podmínek;
 • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
 • obchodní podmínky jsou tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb;
 • plugin je software, který nepracuje samostatně, ale jako doplňkový modul jiné aplikace a rozšiřuje tak její funkčnost;
 • redakční systém je software, který umožňuje spravovat obsah webu;
 • webové rozhraní poskytovatele (nebo jen „webové rozhraní“) je rozhraní umístěné na adrese www.websusmevem.cz, www.marketingsusmevem.cz nebo jiné naší adrese;
 • zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Je smlouva o poskytování služeb spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a naše služby objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě by se o spotřebitelskou smlouvu nejednalo a nevztahovala by se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.3. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách a na webovém rozhraní). Dále je vám poskytována zvláštní ochrana dle občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Jako spotřebitel máte dále právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy (článek 11.3 těchto obchodních podmínek).

1.4. Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Zásady zpracování a ochrany osobních údajů, které upravují používání webového rozhraní, ochranu vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany;

a v otázkách zde neupravených také občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele (pouze jste-li spotřebitelem).

1.5. Volba práva

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.6. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Podáním objednávky a případně též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se v případě uzavření smlouvy ohledně jednorázového poskytnutí služeb řídí tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Znění těchto obchodních podmínek vám zašleme spolu s přijetím objednávky z naší strany.

V případě uzavření smlouvy ohledně dlouhodobého a opakovaného poskytování služeb stejného druhu jsme oprávněni v přiměřeném rozsahu obchodní podmínky jednostranně měnit. V takovém případě vám zašleme e-mailem upozornění na změnu obchodních podmínek a náš vztah se bude vždy řídit aktuální verzí obchodních podmínek. Pokud nebudete se změnou souhlasit, máte právo smlouvu vypovědět i bez výpovědní doby.

2. Smlouva o poskytování služeb

2.1. Jak uzavíráme smlouvu o poskytování služeb?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku našich služeb, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.2. Jak podat objednávku našich služeb?

Tvorba webu: Nejprve doporučujeme vyplnit dotazník na adrese https://www.websusmevem.cz/tvorba-webu/dotaznik/. Vyplnění dotazníku je nezávazné, nejde o objednávku našich služeb.

Po obdržení vašeho dotazníku se s vámi spojíme a upřesníme informace týkající se vytvoření webových stránek. Tato konzultace není zpoplatněna.

Jiné služby: Pro objednání jiných služeb nás kontaktujte prostřednictvím webového rozhraní, e-mailem, telefonicky či jinak, a dohodneme se na podmínkách spolupráce.

Po domluvě na objednávce vám zašleme zálohovou fakturu, kterou uhraďte co nejdříve, nejpozději v době splatnosti uvedené na faktuře.

2.3. Kdy je mezi námi uzavřena smlouva?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávkovém formuláři, nebo ze které byla provedena objednávka. Smlouva může být dále uzavřena v okamžiku, kdy si prostřednictvím e-mailu odsouhlasíme náležitosti smlouvy, zejména rozsah služby a konečnou cenu. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou cenu za služby nebo dojde k poskytnutí služby (podle toho, co nastane dříve).

2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku lze zrušit až do úhrady ceny služeb. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi.

2.5. Informace o smlouvách uzavíraných prostřednictvím webového rozhraní

Smlouva není uzavírána písemně; tvoří ji tyto obchodní podmínky a vaše objednávka. Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e-mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání vám ji zašleme.

3. Platební podmínky

3.1. Jak stanovujeme cenu služby?

Cena za poskytnutí služby tvorby webu se skládá ze dvou částí: z jednorázové platby za vytvoření webových stránek a z pravidelné platby za provozování, správu webových stránek po technické stránce.

Platba za ostatní služby je jednorázová dle ceníku uvedeného na webovém rozhraní poskytovatele nebo dle vám zaslané cenové nabídky.

Pokud cena uvedená u služby na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni poskytnout vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.

Ceny našich služeb uvedené v ceníku na webovém rozhraní jsou konečné, zahrnují potřebné licenční poplatky, veškeré daně (je-li cena uvedena bez daně, je tato informace vždy uvedena spolu s cenou) a další případné poplatky.

Na webovém rozhraní je rovněž uvedena frekvence plateb za provozování webových stránek.

3.2. Jaké způsoby platby za poskytnutí služby přijímáme?

Cenu za poskytnutí služby můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • online platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay;
 • bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

3.3. Podmínky opakovaných plateb

V případě objednání provozování, správy webu či jiné služby s pravidelnou platbou zákazník zvolením způsobu platby prostřednictvím platební brány souhlasí se strháváním opakovaných plateb z jeho platební karty, a to za podmínek dle zvoleného tarifu objednané služby.

Ceny a podmínky opakovaných plateb jsou uvedeny v ceníku na webovém rozhraní poskytovatele. Jde vždy o fixní částku, která je uvedena u produktu a bude strhávána dle zvoleného období měsíčně nebo ročně. Datum prvního stržení je vždy při objednávce služby a další platby vždy za měsíc nebo rok, dle volby klienta. Na opakovanou platbu bude vždy klient upozorněn e-mailem 7 dní před stržením platby z karty.

Informace o výši a formě opakovaných transakcí, datu a periodě strhávání opakované platby a všech změnách souvisejících s opakovanými platbami jsou klientovi zasílány e-mailem. Pokud chce klient udělat změnu v nastavení opakovaných plateb nebo zrušení, tak se obrátí na poskytovatele e-mailem.

Údaje o platební kartě zákazníka jsou uloženy u platební brány GoPay a GoPay s nimi nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

4. Poskytování služeb

4.1. Jak služby poskytujeme?

Je-li v rámci poskytování služeb nezbytné, abyste získali příslušná oprávnění k námi vytvořenému obsahu, resp. obsahu, ke kterému máme platnou licenci, zavazujeme se poskytnout vám příslušnou licenci, resp. sublicenci, a to v nejužším možném rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí našich služeb.

A) TVORBA WEBU

Pro služby spočívající ve vytvoření webu a souvisejících činnostech je nutné, abyste provedli platbu (tj. aby byla částka připsána na náš účet), a abyste nám zaslali obsah, který má na webu být.

V rámci tvorby webu zejména zajišťujeme registraci domény, vytvoření místa na našem multihostingu a nasměrování domény na daný webhosting. Vezměte na vědomí, že pokud pro vás budeme doménu registrovat, budete mít příslušná oprávnění k doméně vy. Naše společnost vystupuje jako správce domény. Pokud již doménu máte zaregistrovanou, může být na základě naší vzájemné dohody doména převedena pod naši správu. Dále zajišťujeme instalaci redakčního systému, instalaci a nastavení grafické šablony a přípravu struktury webu.

V rámci poskytnutí služby vám vytvoříme přístup pro editaci vašeho webu. Tento přístup vám může být pozastaven v případě porušení obchodních podmínek či nezaplacení služeb.

Vezměte na vědomí, že pro tvorbu webu je nutná vaše součinnost – zejména poskytnutí obsahu a nahrání obsahu na web (pro tento účel vám poskytneme video návod).  Obsah, který nám poskytnete, použijeme výhradně za účelem poskytnutí služby.

Provozování webu po obsahové stránce si zajišťujete vy.

Příslušná oprávnění k technickému řešení webu má naše společnost, nebo k nim má naše společnost zakoupeny platné licence. Při využívání licencí třetích společností se řídíme obchodními podmínkami příslušného subjektu.

Web vytváříme pomocí:

a to na základě licencí udělených naší společnosti.  Pokud máte svou vlastní licenci, je tuto skutečnost nutné sdělit v průběhu objednávání.

B) SPRÁVA WEBU

Po vytvoření webu zajišťujeme provoz a správu webu po technické stránce (aktualizace a zabezpečení redakčního systému, zálohování webu v případě využití našeho webhostingu, technická podpora při odstranění nefunkčnosti na webu).

V případě, že budete požadovat konzultace nebo úpravy webu, které neodpovídají úpravám dle předchozí věty, a které nejsou obsahem původní smlouvy, budou tyto požadované úpravy nebo konzultace zpoplatněny dle našeho ceníku, a to nad rámec původně uzavřené smlouvy.

C) MARKETINGOVÉ SLUŽBY

Zpravidla (avšak nikoliv výlučně) po vytvoření webu zajišťujeme analýzu, audit a nastavení provozu a správy jednotlivých marketingových služeb. Zejména se jedná služby spojené s PPC kampaněmi, SEO analýzami, copywritingem, e-mail marketingem, popř. grafikou a dalšími souvisejícími službami. Bližší specifikace jednotlivých služeb je uvedena na webovém rozhraní a může se mírně lišit od služeb níže uvedených. Pokud by nabídka našich služeb uvedená na našem webovém rozhraní neodpovídala vašim představám, neváhejte nás kontaktovat s vašimi požadavky a představami, pokusíme se vytvořit podmínky a produkt přímo dle vašich představ.

Služby mohou být poskytované jak jednorázově, tak opakovaně (pravidelně), v závislosti na naší dohodě. V případě opakovaného poskytování služeb se sjednává zpravidla měsíční fakturace a opakované platby.

a. Sociální sítě

Mezi služby, které poskytujeme pro naše klienty pro jejich stránky či profily na sociálních sítích, patří zejména audity stránek a profilů sociálních sítí, nastavení Business Manageru a měřících Pixelů, případně obdobných služeb, vytvoření a správa kampaní, správa obsahu na sociálních sítí.

Tyto služby poskytujeme zejména na následujících sociálních sítí: Facebook, Instagram, LinkedIn. V případě vašeho zájmu je možné se domluvit na individuálním poskytování těchto služeb též v rámci dalších typů sociálních sítí.

b. Vytvoření a správa PPC kampaní

Mezi služby, které poskytujeme pro naše klienty spojené s vytvořením a správou PPC kampaní, patří zejména vytvoření, resp. nastavení služeb Google Ads a Seznam Sklik, audity nastavení služeb Google Ads a Seznam Sklik, vytvoření PPC kampaní dle potřeb klienta a s ohledem na jeho obchodní model či následná správa reklamních kampaní.

c. Vytvoření a správa SEO

Mezi služby, které poskytujeme pro naše klienty spojené s vytvořením a správou SEO, patří zejména vytvoření, resp. nastavení on-page optimalizace (úprava vaší webové stránky pro větší zviditelnění ve vyhledávačích), audity kvality nastavení SEO, vytváření analýzy klíčových slov, správa SEO, vytvoření a správa Link-building kampaní (zpětné odkazy na váš web).

d. Copywriting

Mezi služby, které poskytujeme pro naše klienty spojené s Copywritingem (tvorba reklamních a reklamních textů za účelem podpory prodeje), patří zejména tvorba textů pro weby, tvorba textů pro e-maily, tvorba textů pro kampaně, audity vyhotovených textů pro weby nebo e-maily a návrhy jejich úprav, případně navrhnutí komplexnějšího přepracování textů.

e. E-mail marketing

Mezi služby, které poskytujeme pro naše klienty spojené s vytvořením a správou e‑mailového marketingu, patří zejména vytvoření vzorových e-mailů a reklamních kampaní či navrhnutí jejich optimalizace, správa a úpravy nastavení e-mailových účtů, kampaní a e‑mailů či audit e-mailových účtů a e-mailů.

f. Grafické služby

Mezi služby, které poskytujeme pro naše klienty spojené s marketingovými službami (zejména pro podporu výše uvedených nastavení reklamních systémů) patří zejména tvorba loga, tvorba videí, tvorba bannerů.

g. Nastavení měřících nástrojů

Mezi služby, spojené s nastavením měřících nástrojů (zejména pro podporu výše uvedených nastavení reklamních systémů), které poskytujeme pro naše klienty, patří zejména audit, nastavení a správa Google Tag Manageru, Search Console, Google Analytics apod.

Seznam zde uvedených služeb není konečný. Mimo výše uvedené poskytujeme také služby spojené s projektovým řízením, optimalizací procesů vaší společnosti, marketingovými analýzami či další služby uvedené na webovém rozhraní. Pokud byste měli zájem o jinou marketingovou službu, neváhejte se na nás obrátit, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v výše.

Společná ustanovení pro poskytování marketingových služeb

Klient garantuje poskytovateli, že ke všem podkladovým a jiným materiálům dodaným poskytovateli získal patřičná práva či licence za účelem řádného poskytnutí marketingové služby.

Pokud poskytovatel v rámci poskytování služby použije i materiály nedodané klientem, ke kterým je potřebné získat povolení či licenci od příslušných osob, je poskytovatel povinen získat takováto oprávnění.

Pracuje-li příslušná marketingová služba s používáním klíčových slov, je poskytovatel oprávněn provádět volbu klíčových slov při poskytování marketingové služby dle vlastního uvážení, a to i včetně jejich změn, avšak měl by používat slova vhodná s ohledem činnost klienta. Dále je poskytovatel v návaznosti na zjištěné skutečnosti v průběhu poskytování marketingových služeb oprávněn upravovat jak klíčová slova, tak i aktualizovat nastavení marketingových služeb, jak uzná za vhodné.

Klient je povinen poskytovateli poskytnout veškerou součinnost potřebnou k řádnému poskytnutí marketingové služby, včetně předání nezbytných podkladů a dokumentů. Po dobu prodlení klienta se splněním této povinnosti nenastává prodlení poskytovatele s poskytnutím marketingové služby.

Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v rámci poskytování marketingových služeb dozvěděly. Tato povinnost trvá i po zániku smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení smlouvy a strana, která tuto povinnost porušila, bude odpovídat za škodu způsobené tímto druhé smluvní straně v plném rozsahu.

D) VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY

a. Účast na přednášce

V případě objednávky účasti na přednášce vám bude předána vstupenka na přednášku. Vstupenka na přednášku vám bude zaslána na e-mail, který nám pro tento účel sdělíte. Přihlášení na přednášku je možné nejpozději 2 dny před termínem konání přednášky. Pro předání vstupenky je nutné mít uhrazenou cenu služby dle článku 3 těchto obchodních podmínek.

Vstupenka vás opravňuje k účasti na přednášce, proto je nutné ji předložit při vstupu obsluhujícímu personálu. Upozorňujeme vás, že bez předložení vstupenky není účast na přednášce možná.

Jiné přednášky než té, která je uvedena v objednávce, resp. na vstupence, kterou od nás obdržíte, se nelze účastnit. V případě, že se v určený den a čas nedostavíte na místo určené v objednávce, resp. na vstupence, vstupenka propadá bez nároku na jakoukoliv náhradu z naší strany.

b. Účast na individuální konzultaci a vzdělávání

Individuální konzultace a vzdělávání je poskytováno vždy v termínech a na místech dohodnutých v e-mailové či telefonické, případně jiné komunikaci.

Pro účast na individuální konzultaci a vzdělávání je nutné se prokázat platným voucherem, který vám pro tento účel zašleme na e-mailovou adresu, kterou nám pro tento účel sdělíte, případně která je uvedená v objednávce.

Individuální konzultace a vzdělávání jsou z důvodu jejich vysoké individualizace určeny výhradně pro osobu, která službu objednala, případně pro osobu, která byla jako uživatel služby uvedena výslovně v objednávce. Individuální konzultace a vzdělávání nejsou tedy přenosné na třetí osobu, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno nebo mezi námi ujednáno něco jiného.

V případě, že se v domluvený den a čas nedostavíte na domluvené individuální konzultaci a vzdělávání, propadá vám voucher bez nároku na jakoukoliv náhradu. Ve výjimečných případech lze po předchozí domluvě s poskytovatelem změnit domluvený termín.

c. Poskytnutí on-line videa

Po uzavření smlouvy a uhrazení celé ceny služby vám budou na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslány přihlašovací údaje do příslušné sekce na webovém rozhraní. Přihlašovací údaje vám budou zaslány nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí platby na náš bankovní účet nebo na účet platební brány, není-li na webovém rozhraní uvedena jiná doba. Po přihlášení na webovém rozhraní vám bude zpřístupněna sekce, ve které se nachází objednané on-line video.

d. Účast na on-line přednášce

Po uzavření smlouvy a uhrazení celé ceny za službu vám bude zpřístupněna speciální sekce na webovém rozhraní, kde je možné zhlédnout živý přenos on-line konference či on-line přednášky.

Pro zhlédnutí on-line konference nebo on-line přednášky je nutné zadat do příslušné sekce na webovém rozhraní přihlašovací údaje, které vám budou zaslány na e-mailovou adresu, kterou jste nám pro tento účel sdělili nebo která je uvedená v objednávce.

V případě placené on-line přednášky či konference je po jejím proběhnutí klientům vždy poskytnut záznam, který lze shlédnout později.

V případě neplacené přednášky či konference záznam být k dispozici nemusí.

V případě, že během účasti na on-line konferenci či on-line přednášce nedojde z technických důvodů ke spojení, anebo se spojení z technických důvodů přeruší, domluvíme se v případě vašeho zájmu na náhradním termínu, nebo vám zpřístupníme on-line video z konference či přednášky.

Společná ustanovení o poskytování vzdělávacích služeb

Vyhrazujeme si právo provést nezbytné nutné změny v parametrech služby uvedených na webovém rozhraní, zejména upravit náplň objednané služby nebo změnit osobu lektora. Při provedení změn dle předchozí věty se zavazujeme, že zůstane zachována kvalita i délka poskytované služby.

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami berete na vědomí, že při poskytování služby je zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či obrazové záznamy služby (včetně kopírování nahrávek on-line přenosů, videí apod.), případně tyto záznamy jakýmkoliv způsobem šířit, zpřístupňovat či poskytovat třetím osobám, bez našeho souhlasu. Obdobné platí též pro obsah služeb a materiály, které by vám v průběhu poskytování vzdělávacích služeb byly poskytnuty jak elektronicky, tak v listinné podobě. Berete na vědomí, že obsah služeb je naším obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 občanského zákoníku a jako takový podléhá právní ochraně.

Vyhrazujeme si právo vám službu neposkytnout v případě, že nebude naplněna požadovaná kapacita služby. V takovém případě máme právo od smlouvy odstoupit. O odstoupení od smlouvy v takovém případě Vás budeme informovat nejpozději 3 dny před plánovaným termínem poskytnutí objednané služby. Finanční prostředky, které jste za poskytnutí služby uhradili, vám do 14 dnů vrátíme na bankovní účet, ze kterého jsme od vás peníze obdrželi, popřípadě takovým způsobem, který budete požadovat.

V případě, že jsou na webovém rozhraní nabízeny další vzdělávací služby zde neuvedené, použijí se přiměřeně ustanovení těchto obchodních podmínek, pokud to povaha takové služby nevylučuje.

Odesláním objednávkového formuláře udělujete poskytovateli výslovný souhlas s pořízením a šířením fotek, video a audio nahrávek ze vzdělávací služby.

Pokud se odhlásíte více jak 14 dní před datem konání přednášky či on-line přednášky, vrátíme vám 100 % z uhrazené ceny. Alternativně má klient možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiné služby z nabídky poskytovatele v plné ceně odhlašované služby.

Pokud se odhlásíte méně než 14 dní před datem konáním přednášky či on-line přednášky, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny semináře. Klient však má možnost poukaz na přednášku či on-line přednášku převést na náhradníka, pokud se s poskytovatelem nedohodne na absolvování přednášky nebo on-line přednášky v jiném termínu.

E) DALŠÍ SLUŽBY

Další služby jsou poskytovány po dobu a v kvalitě uvedené na webovém rozhraní. Popis jednotlivých služeb, včetně jejich kvality a délky naleznete na webovém rozhraní.

Berte na vědomí, že bude-li součástí našich služeb zprostředkování přístupu na webové rozhraní třetích osob, případně do aplikace třetích osob, jste povinni hradit cenu za poskytování tohoto přístupu, resp. služeb dle platného ceníku příslušné třetí osoby, tedy nad rámec cen uvedených na webovém rozhraní poskytovatele.

4.2. Máte při poskytování našich služeb povinnost součinnosti?

V některých případech bude za účelem poskytnutí služby z naší strany nezbytné, abyste nám poskytli přístup na webové rozhraní třetích osob, případně do aplikace třetích osob (např. služby společnosti Google). Jste povinni nám v tomto ohledu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, případně jinou součinnost, nezbytnou k řádnému poskytnutí našich služeb. Berte na vědomí, že pokud nám nebude z vaší strany součinnost poskytnuta, nebude možné poskytnout vám službu ve sjednaném rozsahu nebo termínu, a to z důvodů na vaší straně.

5. Odstoupení od smlouvy (garance vrácení peněz)

5.1. Kdy vám umožňujeme odstoupit od smlouvy?

Umožňujeme vám odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že se službou nebudete spokojeni, nebo pokud zjistíte, že pro vás služba není vhodná. Tato garance vrácení peněz se nevztahuje na marketingové služby podle čl. 4 písm. C) těchto obchodních podmínek a dále na služby podle čl. 4 písm. D bod a) a b) těchto obchodních podmínek.

Garance vrácení peněz lze využít do 30 dnů od uhrazení ceny služby. Při využití možnosti odstoupit od smlouvy můžete být požádáni o sdělení důvodů, odůvodnění však není povinné.

5.2. Zrušení objednávky vzdělávacích služeb (Účast na přednášce, účast na individuální konzultaci a vzdělávání)

V případě zrušení objednávky z vaší strany více než 30 dní (včetně) před poskytnutím služby podle čl. 4 písm. D bod a) a b) těchto obchodních podmínek se nejprve pokusíme společně najít náhradní termín, který by byl pro obě strany vhodný. Pokud takový termín najdeme, máme právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, které jsme v souvislosti s tím vynaložili. Pokud takový termín nenajdeme, máte právo od smlouvy odstoupit a obdržet zpět cenu služby. Pokud objednávku zrušíte méně než 30 dnů před poskytnutím služby, vyhrazujeme si právo požadovat úhradu stornopoplatku ve výši 100 % z ceny služby.

5.3. Jak vám vrátíme peníze?

Pro účely vrácení peněz zvolte účet, kam vám mají být peníze zaslány. Pokud žádný účet nezvolíte, budou vám peníze vráceny na účet, ze kterého byly poukázány.

Peníze vracíme bez zbytečného odkladu, v případě spotřebitelů nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

6. Skončení smlouvy a její důsledky

6.1. Kdy můžete ukončit smlouvu?

Jste-li spotřebitelem, berete na vědomí, že souhlasem s těmito obchodními podmínkami výslovně souhlasíte s poskytnutím našich služeb před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy. Udělením souhlasu pozbýváte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy  o poskytování služeb bez udání důvodu, jestliže vám byly služby poskytnuty v plném rozsahu; pokud byly splněny s vaším předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení, a o tomto důsledku jste byli informováni.

V případě poskytování vzdělávacích služeb (přednášky, on-line přednášky, individuální konzultace) nemáte právo odstoupit od smlouvy v souladu s § 1837 písm. j), neboť se jedná o smlouvu o využití volného času, kterou má být plněno k určitému datu nebo v určitém období. Smluvní podmínky odstoupení od smlouvy jsou uvedené výše v článku 5 těchto obchodních podmínek.

Ukončit správu webu naší společností nebo ukončit jiné opakovaně poskytované služby můžete kdykoliv a bez udání důvodu, a to prostřednictvím vypovězení uzavřené smlouvy. Výpovědní doba činí 1 měsíc a začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla výpověď doručena. Případnou výpověď takové smlouvy nám zašlete prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo jiným vhodným způsobem. Smlouva bude ukončena uplynutím výpovědní doby. 

Pro případ ukončení smlouvy ze strany zákazníka, který je podnikatel, je sjednáno odstupné. Jste-li tedy podnikatelem můžete námi pravidelně poskytované marketingové služby ukončit kdykoliv a bez udání důvodu, a to prostřednictvím vypovězení uzavřené smlouvy a uhrazením odstupného, není-li individuálně ujednáno jinak. Konkrétní výše odstupného je stanovena ve výši 50 % z průměrné částky za námi vám poskytované služby za poslední 3 měsíce před vypovězením smlouvy. 

6.2. Kdy můžeme ukončit smlouvu my?

Pokud se rozhodneme vypovědět smlouvu my, dáme vám to na vědomí prostřednictvím kontaktního e-mailu. Výpovědní doba je jeden (1) měsíc a začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla výpověď doručena. Po skončení výpovědní doby bude poskytování služeb ukončeno. 

Vezměte na vědomí, že máme právo ukončit smlouvu i bez výpovědní doby v případě, že dojde k porušení článku 8 těchto obchodních podmínek z vaší strany.

6.3. Jaký je postup při ukončení smlouvy?

O postupu po ukončení smlouvy, zejména o převedení správy webu na vás, o licencích nezbytných pro pokračování v provozu webu včetně způsobu jejich získání apod. budete informováni bez zbytečného odkladu. Vezměte prosím na vědomí, že v případě skončení smlouvy nám musíte bez zbytečného odkladu poskytnout přístup na web za účelem odinstalace našeho technického řešení, případně po vzájemné dohodě s námi uzavřít novou smlouvu, o odkoupení naší licence či šablony.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

 • obsah služby odpovídá popisu na webovém rozhraní, případně údajům ve vzájemné komunikaci, která se vztahuje ke smlouvě;

 • služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě;

 • služba trvá po uvedenou dobu.

Práva z vadného plnění se nevztahují na vady způsobené cizím technickým řešením, které si na web nainstalujete vy.

7.2. Jaká je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění?

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování (konání) nebo bezodkladně po jejich skončení. Dodatečně zjištěné vady je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

7.3. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě vadného poskytnutí služeb máte zejména:

 • právo na bezplatnou nápravu, je-li taková náprava možná (zejména je-li reklamace uplatněna v průběhu poskytování služby);
 • právo na přiměřenou slevu z ceny (zejména není-li vadu možné odstranit v průběhu poskytování služby);
 • právo na odstoupení od smlouvy (je-li vada takového charakteru, že jde o podstatné porušení smlouvy).

7.4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před poskytnutím služby věděli; nebo
 • jste vadu sami způsobili, zejména porušením těchto obchodních podmínek či našich pokynů.

7.5. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu poskytování služby, a po jejím skončení vždy telefonicky, e-mailem či písemně. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu služeb spatřujete. Urychlí to postup reklamace.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

Při uplatnění reklamace vám vydáme písemné potvrzení, které obsahuje datum uplatnění reklamace, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a také vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady vyřizujeme nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s vámi v konkrétním případě nedohodneme na lhůtě delší. Ohledně vyřízení reklamace, včetně jejího způsobu, vás budeme v této lhůtě informovat.

Po vyřízení reklamace vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

8. Odpovědnost

8.1. Kdo má odpovědnost za obsah na námi vytvořeném webu?

Vezměte, prosíme, na vědomí, že odpovídáte za veškerý obsah, který na vytvořený web vložíte nebo který nám poskytnete za účelem vložení na web (zejména texty, fotografie a další vyobrazení, audiovizuální obsah apod.), zejména za to, že k tomuto obsahu máte veškerá autorská práva či příslušné licence.

8.2. Kdo má odpovědnost za obsah na námi vytvořeném e-shopu?

Pokud vám tvoříme e-shop, vezměte na vědomí, že pro prodej touto formou musíte mít veškerá potřebná povolení a oprávnění. Za zboží a služby nabízené prostřednictvím e-shopu nesete výlučnou odpovědnost vy jako prodávající, resp. poskytovatel takových služeb. Součástí námi dodávaných e-shopů nejsou obchodní podmínky, které máte povinnost zajistit a průběžně aktualizovat sami.

8.3. Kdo má odpovědnost za zveřejněné příspěvky a obsah reklam v rámci marketingových služeb?

Vezměte prosím dále na vědomí, že odpovědnost za veškerý obsah, který je zveřejněn v rámci poskytování marketingových služeb (např. správa sociálních sítí, obsah reklamních kampaní) nesete vy, a to i v případě, kdy dojde k jejich zveřejnění z naší strany. Zveřejnění příspěvku z naší strany vždy předchází společná komunikace s klientem.

8.4. Co se stane v případě porušení povinnosti?

Pokud v souvislosti s porušením jakékoliv vaší povinnosti související s touto smlouvou po nás bude vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou (včetně náhrady škody či jakékoliv újmy), máme právo po vás následně vymáhat veškeré náklady, které nám v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení.

9. Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání webového rozhraní poskytovatele

9.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní poskytovatele (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

9.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní poskytovatele

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní poskytovatele nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní poskytovatele dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní poskytovatele, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní poskytovatele může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

10. Recenze

10.1. Kdo může přidávat recenze na webové rozhraní?

Veškeré uživatelské recenze na webovém rozhraní jsou psány našimi skutečnými zákazníky, kterým jsme na základě nimi utvořené objednávky dodali jimi požadovanou službu či zboží.

Přidávání recenzí je umožněno pouze po dokončení nákupu na webovém rozhraní, a to prostřednictvím odkazu, který je zákazníkovi zaslán prostřednictvím e-mailu, případně prostřednictvím uživatelského účtu na webovém rozhraní.

Na webovém rozhraní jsou rovněž zveřejňovány recenze, které byly našimi zákazníky zveřejněny na veřejných internetových službách, zejména v rámci služeb Google a Seznam.cz (Firmy.cz).

10.2. Jak recenze ověřujeme?

Každou recenzi před jejím zveřejněním ověřujeme. Recenzi může přidat pouze zákazník, který dokončil nákup na webovém rozhraní. 

Před převzetím a zveřejněním recenze z veřejných internetových služeb na webovém rozhraní ověřujeme , zda recenze byla sepsána našimi skutečnými zákazníky.

Zjistíme-li, že recenze byla vytvořena někým, kdo na webovém rozhraní nákup neuskutečnil, jsme oprávněni takovou recenzi odstranit, případně ji nezveřejnit.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

11.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu. Stížností se následně budeme zabývat a pokusíme se ji vyřídit bez zbytečného odkladu od jejího obdržení. 

Na základě § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku jsme povinni vám oznámit, že ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování.

11.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.coi.cz/informace-o-adr/; elektronický kontakt: [email protected]; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: [email protected], telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.

11.4. Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení) hradíte sami.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo vámi uvedenou při komunikaci.

Můžete vytvářet přístupy k webu pro další uživatele. V takovém případě sami zodpovídáte za seznam uživatelů webu. Zároveň prosím vezměte na vědomí, že nám musíte přístup k webu ponechat.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 6. 2. 2023 a nahrazují v plném rozsahu dřívější znění obchodních podmínek.