Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb se vztahují na smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím serveru Web s úsměvem umístěného na webovém rozhraní www.websusmevem.cz mezi společností

S ÚSMĚVEM s.r.o., se sídlem č.p. 501, 742 73 Veřovice
IČ: 04091060
DIČ: CZ04091060 (je plátcem DPH)
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62327

Adresa pro doručování: S ÚSMĚVEM s.r.o., Veřovice 501, PSČ 742 73
Telefonní číslo: +420 555 500 113
Kontaktní e-mail: [email protected]

jako poskytovatelem

a Vámi jako klientem – odběratelem služeb

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Definice

V těchto podmínkách jsou používány některé pojmy, které definujeme níže:

 • doména (resp. doménové jméno) je adresa webu;
 • multihosting je pronájem prostoru pro několik webových stránek v rámci jednoho účtu;
 • služba poskytovatele (nebo jen „služba“) je služba nabízená poskytovatelem na webovém rozhraní; službou je zejména vytvoření webu dle Vašich požadavků, nastavení e-shopu, e-mailové komunikace či aplikací, případně i další služby související s tvorbou a správou webu, na jejichž poskytnutí se s poskytovatelem dohodnete;
 • smlouva o poskytování služeb (nebo jen „smlouva“) je smlouva uzavřená podle těchto podmínek, kterou se zavazujeme poskytnout Vám službu, a Vy se zavazujete zaplatit nám za tuto službu odměnu a dodržovat smlouvu včetně těchto obchodních podmínek;
 • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
 • obchodní podmínky jsou tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb;
 • plugin je software, který nepracuje samostatně, ale jako doplňkový modul jiné aplikace a rozšiřuje tak její funkčnost;
 • redakční systém je software, který umožňuje spravovat obsah webu;
 • webové rozhraní poskytovatele (nebo jen „webové rozhraní“) je rozhraní umístěné na adrese www.websusmevem.cz;
 • zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 1.2. Je smlouva o poskytování služeb spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a naše služby objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě by se o spotřebitelskou smlouvu nejednalo a nevztahovala by se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.3. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách a na webovém rozhraní). Dále je Vám poskytována zvláštní ochrana dle občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

1.4. Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují používání webového rozhraní, ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;

a v otázkách zde neupravených také občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

1.5. Volba práva

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.6. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Podáním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 2. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Jak uzavíráme smlouvu o poskytování služeb?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku našich služeb, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.2. Jak podat objednávku našich služeb?

Tvorba webu: Nejprve vyplňte dotazník na adrese http://www.websusmevem.cz/tvorba-webu/dotaznik/. Vyplnění dotazníku je nezávazné, nejde o objednávku našich služeb.

Po obdržení Vašeho dotazníku se s Vámi spojíme a upřesníme informace týkající se vytvoření webových stránek. Tato konzultace není zpoplatněna.

Pro podání objednávky vyplňte a odešlete formulář dostupný na adrese: http://www.websusmevem.cz/tvorba-webu/objednavka/.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména označení položek, o které máte zájem, a Vaše kontaktní údaje. Před závazným odesláním objednávky doporučujeme pečlivě zkontrolovat všechny zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Odeslat“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

Jiné služby: Pro objednání jiných služeb nás kontaktujte prostřednictvím webového rozhraní, telefonicky či jinak, a dohodneme se na podmínkách spolupráce.

Ihned po odeslání objednávky Vám zašleme zálohovou fakturu, kterou uhraďte co nejdříve, nejpozději v době splatnosti uvedené na faktuře.

2.3. Kdy je mezi námi uzavřena smlouva?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany.Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávkovém formuláři, nebo ze které byla provedena objednávka. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou cenu za služby nebo dojde k poskytnutí služby (podle toho, co nastane dříve).

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku lze zrušit až do úhrady ceny služeb. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi.

2.5. Informace o smlouvách uzavíraných prostřednictvím webového rozhraní

Smlouva není uzavírána písemně; tvoří ji tyto obchodní podmínky a Vaše objednávka.

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Jak stanovujeme cenu služby?

Cena za poskytnutí služby se skládá ze dvou částí: z jednorázové platby za vytvoření webových stránek a z pravidelné platby za provozování webových stránek. Přesné ceny jednotlivých služeb jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Ceny našich služeb uvedené v ceníku na webovém rozhraní jsou konečné, zahrnují potřebné licenční poplatky, veškeré daně (je-li cena uvedena bez daně, je tato informace vždy uvedena spolu s cenou) a další případné poplatky.

Na webovém rozhraní je rovněž uvedena frekvence plateb za provozování webových stránek.

3.2. Jaké způsoby platby za poskytnutí služby přijímáme?

Cenu za poskytnutí služby můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • online platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay;
 • bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

 4. TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK 

4.1. Kdy Vám bude služba poskytnuta?

Pro služby spočívající ve vytvoření webu a souvisejících činnostech je nutné, abyste provedli platbu (tj. aby byla částka připsána na náš účet), a abyste nám zaslali obsah, který má na webu být.

4.2. Jak služby poskytujeme?

V rámci tvorby webu zejména zajišťujeme registraci domény, vytvoření místa na našem multihostingu a nasměrování domény na daný webhosting. Vezměte na vědomí, že pokud pro Vás budeme doménu registrovat, budete vlastníkem domény Vy. Naše společnost vystupuje jako správce domény. Pokud již doménu máte zaregistrovanou, bude doména převedena pod naši správu. Dále zajišťujeme instalaci redakčního systému, instalaci a nastavení grafické šablony a přípravu struktury webu.

Vezměte na vědomí, že pro tvorbu webu je nutná Vaše spoluúčast – zejména poskytnutí obsahu a nahrání obsahu na web (pro tento účel Vám poskytneme video návod).

Po vytvoření webu zajišťujeme provoz webu po technické stránce (aktualizace redakčního systému, zálohování webu, technická podpora).

Provozování webu po obsahové stránce si zajišťujete Vy.

4.3. Licence k jednotlivým součástem webu

Technické řešení webu (komponenty, pluginy, šablony) jsou vlastnictvím naší společnosti, nebo k nim má naše společnost zakoupeny platné licence. Při využívání licencí třetích společností se řídíme obchodními podmínkami příslušného subjektu.

Web vytváříme pomocí šablony MioWeb (http://www.mioweb.cz/, provozovatel Firma 2.0 s.r.o., IČ: 29210372, sídlo Krakovská 583/9, Nové Město, 110 00 Praha 1), a to na základě naší licence. Pokud máte svou vlastní licenci k MioWeb, je tuto skutečnost nutné sdělit v průběhu objednávání – cena služby bude o tuto licenci snížena.

 5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ)

Umožňujeme Vám odstoupit od smlouvy s garancí vrácení pro případ, že se službou nebudete spokojeni, nebo pokud zjistíte, že pro Vás služba není vhodná.

Garance vrácení peněz lze využít do 30 dnů od uhrazení ceny služby. Při využití možnosti odstoupit od smlouvy můžete být požádáni o sdělení důvodů, odůvodnění však není povinné.

Pro účely vrácení peněz zvolte účet, kam Vám mají být peníze zaslány. Pokud žádný účet nezvolíte, budou Vám peníze vráceny na účet, ze kterého byly poukázány.

Peníze vracíme bez zbytečného odkladu, v případě spotřebitelů nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

 6. SKONČENÍ SMLOUVY A JEJÍ DŮSLEDKY

Ukončit správu webu naší společností nebo ukončit jiné opakovaně poskytované služby je možné kdykoliv a bez udání důvodu. O ukončení nás informujte prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo jiným způsobem. Pokud se rozhodneme vypovědět smlouvu my, dáme Vám to na vědomí prostřednictvím kontaktního e-mailu. Výpovědní doba je jeden (1) měsíc a začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla výpověď doručena. Po skončení výpovědní doby bude poskytování služeb ukončeno. 

Vezměte na vědomí, že máme právo ukončit smlouvu i bez výpovědní doby v případě, že dojde k porušení článku 8 těchto obchodních podmínek z Vaší strany.

O postupu po ukončení smlouvy, zejména o převedení správy webu na Vás, o licencích nezbytných pro pokračování v provozu webu včetně způsobu jejich získání apod. budete informováni bez zbytečného odkladu.

 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 občanského zákoníku a jste-li spotřebitelem, také § 2165 až 2174 občanského zákoníku). Reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy je u nás uplatníte telefonicky, e-mailem či písemně.

7.1. Jak reklamovat platbu?

Pokud nám nedorazila Vaše platba, neprodleně nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo telefonu. Pro co nejrychlejší vyřízení doporučujeme přiložit doklad o provedení platby.

7.2. Jak reklamovat poskytované služby?

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že jsou naše služby poskytovány ve shodě se smlouvou, tj. že odpovídají popisu na webovém rozhraní a jsou v souladu s platnými právními předpisy, a dále že jsou poskytovány po uvedenou dobu (tj. po dobu, která je uvedena v popisu dané služby).

Reklamaci služeb u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatků, nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy Vám byla služba poskytnuta.

V případě oprávněné reklamace můžete zvolit zejména některé z Vašich následujících práv:

 • bezplatné poskytnutí náhradní služby;
 • přiměřená sleva z ceny služby;
 • odstoupení od smlouvy.

Zvolený způsob řešení reklamace nám sdělte při uplatnění reklamace nebo bezprostředně poté. Pokud žádný způsob řešení nezvolíte, máte nárok na bezplatné poskytnutí náhradní služby nebo na přiměřenou slevu z ceny.

 8. ODPOVĚDNOST

Vezměte, prosíme, na vědomí, že odpovídáte za veškerý obsah, který na vytvořený web vložíte (zejména texty, fotografie a další vyobrazení, audiovizuální obsah apod.), zejména za to, že k tomuto obsahu máte veškerá autorská práva či příslušné licence.

Pokud Vám tvoříme e-shop, vezměte na vědomí, že pro prodej touto formou musíte mít veškerá potřebná povolení a oprávnění. Za zboží a služby nabízené prostřednictvím e-shopu nesete výlučnou odpovědnost Vy jako prodávající, resp. poskytovatel takových služeb. Součástí námi dodávaných e-shopů nejsou obchodní podmínky, které máte povinnost zajistit a průběžně aktualizovat sami.

Při využití služby e-mail marketingu odpovídáte za dodržení veškerých zákonných náležitostí pro správu a zpracování osobních údajů a pro zasílání obchodních sdělení, zejména:

 • registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • souhlas se zasíláním obchodních sdělení;
 • řádné označení obchodního sdělení.

 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

9.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

9.3 Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení) hradíte sami.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2016