Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb se vztahují na smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím serveru Web s úsměvem umístěného na webovém rozhraní www.websusmevem.cz mezi společností

S ÚSMĚVEM s.r.o., se sídlem č.p. 501, 742 73 Veřovice
IČ: 04091060
DIČ: CZ04091060
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62327

Adresa pro doručování: S ÚSMĚVEM s.r.o., Veřovice 501, PSČ 742 73
Telefonní číslo: +420 555 500 113
Kontaktní e-mail: [email protected]

jako poskytovatelem

a vámi jako klientem – odběratelem služeb

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Definice

V těchto podmínkách jsou používány některé pojmy, které definujeme níže:

 • doména (resp. doménové jméno) je adresa webu;
 • multihosting je pronájem prostoru pro několik webových stránek v rámci jednoho účtu;
 • služba poskytovatele (nebo jen „služba“) je služba nabízená poskytovatelem na webovém rozhraní; službou je zejména vytvoření webu dle vašich požadavků, nastavení e-shopu či aplikací, případně i další služby související s tvorbou a správou webu, na jejichž poskytnutí se s poskytovatelem dohodnete;
 • jiné služby jsou služby poskytovatele odlišné od služby spočívající v tvorbě webu, zejména se jedná o tvorbu e-shopu, konzultace, nastavení webových aplikací a další služby, které jsou uvedené na našem webovém rozhraní;
 • technickým řešením se rozumí komponenty, pluginy, šablony a další nástroje webového rozhraní;
 • partneři jsou naši spolupracovníci, kteří jsou registrováni na webovém rozhraní;
 • smlouva o poskytování služeb (nebo jen „smlouva“) je smlouva uzavřená podle těchto podmínek, kterou se zavazujeme poskytnout vám službu, a vy se zavazujete zaplatit nám za tuto službu odměnu a dodržovat smlouvu včetně těchto obchodních podmínek;
 • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
 • obchodní podmínky jsou tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb;
 • plugin je software, který nepracuje samostatně, ale jako doplňkový modul jiné aplikace a rozšiřuje tak její funkčnost;
 • redakční systém je software, který umožňuje spravovat obsah webu;
 • webové rozhraní poskytovatele (nebo jen „webové rozhraní“) je rozhraní umístěné na adrese www.websusmevem.cz;
 • zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Je smlouva o poskytování služeb spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a naše služby objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě by se o spotřebitelskou smlouvu nejednalo a nevztahovala by se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.3.  Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách a na webovém rozhraní). Dále je vám poskytována zvláštní ochrana dle občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Jako spotřebitel máte dále právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy (článek 11.3 těchto obchodních podmínek).

1.4. Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Zásady zpracování a ochrany osobních údajů, které upravují používání webového rozhraní, ochranu vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;

a v otázkách zde neupravených také občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

1.5. Volba práva

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.6. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Podáním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi. 

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se v případě uzavření smlouvy ohledně jednorázového poskytnutí služeb řídí tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. V případě uzavření smlouvy ohledně dlouhodobého a opakovaného poskytování služeb stejného druhu jsme oprávněni v přiměřeném rozsahu obchodní podmínky jednostranně měnit. V takovém případě vám zašleme e-mailem upozornění na změnu obchodních podmínek a náš vztah se bude vždy řídit aktuální verzí obchodních podmínek. Pokud nebudete se změnou souhlasit, máte právo smlouvu vypovědět i bez výpovědní doby.

2. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Jak uzavíráme smlouvu o poskytování služeb?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku našich služeb, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.2. Jak podat objednávku našich služeb?

Tvorba webu: Nejprve doporučujeme vyplnit dotazník na adrese https://www.websusmevem.cz/tvorba-webu/dotaznik/. Vyplnění dotazníku je nezávazné, nejde o objednávku našich služeb.

Po obdržení vašeho dotazníku se s vámi spojíme a upřesníme informace týkající se vytvoření webových stránek. Tato konzultace není zpoplatněna.

Pro podání objednávky vyplňte a odešlete formulář dostupný na adrese: https://www.websusmevem.cz/tvorba-webu/objednavka/.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména označení položek, o které máte zájem, a vaše kontaktní údaje. Před závazným odesláním objednávky doporučujeme pečlivě zkontrolovat všechny zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Odeslat“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

Jiné služby: Pro objednání jiných služeb nás kontaktujte prostřednictvím webového rozhraní, telefonicky či jinak, a dohodneme se na podmínkách spolupráce. Objednávku lze také podat prostřednictvím formulářů:

Uživatelé registrovaní podle článku 9 mohou podávat objednávku prostřednictvím formuláře na adrese https://www.webmaster.partners/cz/prihlaseni/objednavka/.

Ihned po odeslání objednávky vám zašleme zálohovou fakturu, kterou uhraďte co nejdříve, nejpozději v době splatnosti uvedené na faktuře.

2.3. Kdy je mezi námi uzavřena smlouva?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávkovém formuláři, nebo ze které byla provedena objednávka. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou cenu za služby nebo dojde k poskytnutí služby (podle toho, co nastane dříve).

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku lze zrušit až do úhrady ceny služeb. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi.

2.5. Informace o smlouvách uzavíraných prostřednictvím webového rozhraní

Smlouva není uzavírána písemně; tvoří ji tyto obchodní podmínky a vaše objednávka.

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání vám ji zašleme.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Jak stanovujeme cenu služby?

Cena za poskytnutí služby tvorby webu a se skládá ze dvou částí: z jednorázové platby za vytvoření webových stránek a z pravidelné platby za provozování, správu webových stránek po technické stránce. Platba za ostatní služby je jednorázová dle ceníku uvedeného na webovém rozhraní poskytovatele.

Přesné ceny jednotlivých služeb jsou uvedeny na webovém rozhraní poskytovatele.

Pokud cena uvedená u služby na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni poskytnout vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.

Ceny našich služeb uvedené v ceníku na webovém rozhraní jsou konečné, zahrnují potřebné licenční poplatky, veškeré daně (je-li cena uvedena bez daně, je tato informace vždy uvedena spolu s cenou) a další případné poplatky.

Na webovém rozhraní je rovněž uvedena frekvence plateb za provozování webových stránek.

3.2. Jaké způsoby platby za poskytnutí služby přijímáme?

Cenu za poskytnutí služby můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • online platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay;
 • bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

3.3. Podmínky opakovaných plateb

V případě objednání provozování, správy webu s pravidelnou platbou zákazník zvolením platby prostřednictvím platební karty souhlasí se strháváním opakovaných plateb z jeho platební karty, a to za podmínek dle zvoleného tarifu objednané služby.

Ceny a podmínky opakovaných plateb jsou uvedeny v ceníku na webovém rozhraní poskytovatele. Jde vždy o fixní částku, která je uvedena u produktu a bude strhávána dle zvoleného období měsíčně / ročně. Datum prvního stržení je vždy při objednávce a další platby vždy za měsíc nebo rok, dle volby klienta. Na opakovanou platbu bude vždy klient upozorněn e-mailem 7 dní před stržením platby z karty.

Informace o výši a formě opakovaných transakcí, datu a periodě strhávání opakované platby a všech změnách souvisejících s opakovanými platbami jsou klientovi zasílány e-mailem. Pokud chce klient udělat změnu v nastavení opakovaných plateb nebo zrušení, tak se obrátí na prodávajícího e-mailem.

Údaje platební kartě zákazníka jsou uloženy u platební brány GoPay a GoPay s nimi nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

4. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1. Jak služby poskytujeme?

Je-li v rámci poskytování služeb nezbytné, abyste získali příslušná oprávnění k námi vytvořenému obsahu, resp. obsahu, ke kterému máme platnou licenci, zavazujeme se poskytnout vám příslušnou licenci, resp. sublicenci, a to v nejužším možném rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí našich služeb.

A) TVORBA WEBU

Pro služby spočívající ve vytvoření webu a souvisejících činnostech je nutné, abyste provedli platbu (tj. aby byla částka připsána na náš účet), a abyste nám zaslali obsah, který má na webu být.

V rámci tvorby webu zejména zajišťujeme registraci domény, vytvoření místa na našem multihostingu a nasměrování domény na daný webhosting. Vezměte na vědomí, že pokud pro vás budeme doménu registrovat, budete mít příslušná oprávnění k doméně vy. Naše společnost vystupuje jako správce domény. Pokud již doménu máte zaregistrovanou, může být na základě naší vzájemné dohody doména převedena pod naši správu. Dále zajišťujeme instalaci redakčního systému, instalaci a nastavení grafické šablony a přípravu struktury webu.

V rámci poskytnutí služby vám vytvoříme přístup pro editaci vašeho webu. Tento přístup vám může být pozastaven v případě porušení obchodních podmínek či nezaplacení služeb.

Vezměte na vědomí, že pro tvorbu webu je nutná vaše součinnost – zejména poskytnutí obsahu a nahrání obsahu na web (pro tento účel vám poskytneme video návod).  Obsah, který nám poskytnete, použijeme výhradně za účelem poskytnutí služby.

Provozování webu po obsahové stránce si zajišťujete vy.

Příslušná oprávnění k technickému řešení webu má naše společnost, nebo k nim má naše společnost zakoupeny platné licence. Při využívání licencí třetích společností se řídíme obchodními podmínkami příslušného subjektu.

Web vytváříme pomocí šablony MioWeb (https://www.mioweb.cz/, provozovatel MioWeb s.r.o., IČ: 07458002, sídlo Kampelíkova 35/20, 602 00 Brno), a to na základě licence udělené naší společností.[A1]  Pokud máte svou vlastní licenci k MioWeb, je tuto skutečnost nutné sdělit v průběhu objednávání – následně vám bude poskytnuta sleva z pravidelné platby za provozování webových stránek.

B) SPRÁVA WEBU

Po vytvoření webu zajišťujeme provoz a správu webu po technické stránce (aktualizace a zabezpečení redakčního systému, zálohování webu v případě využití našeho webhostingu, technická podpora). V rámci technické podpory vám na vyžádání provedeme drobné úpravy webu. Úpravy budou zpoplatněny dle našeho ceníku.

C) DALŠÍ SLUŽBY

Další služby jsou poskytovány po dobu a v kvalitě uvedené na webovém rozhraní. Popis jednotlivých služeb, včetně jejich kvality a délky naleznete na webovém rozhraní.

Berte na vědomí, že bude-li součástí našich služeb zprostředkování přístupu na webové rozhraní třetích osob, případně do aplikace třetích osob, jste povinni hradit cenu za poskytování tohoto přístupu, resp. služeb dle platného ceníku příslušné třetí osoby, tedy nad rámec cen uvedených na webovém rozhraní poskytovatele.

4.2. Máte při poskytování našich služeb povinnost součinnosti?

V některých případech bude za účelem poskytnutí služby z naší strany nezbytné, abyste nám poskytli přístup na webové rozhraní třetích osob, případně do aplikace třetích osob. Jste povinni nám v tomto ohledu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. Berte na vědomí, že pokud nám nebude z vaší strany součinnost poskytnuta, nebude možné poskytnout vám službu ve sjednaném rozsahu nebo termínu.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ)

5.1. Kdy vám umožňujeme odstoupit od smlouvy?

Umožňujeme vám odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že se službou nebudete spokojeni, nebo pokud zjistíte, že pro vás služba není vhodná.

Garance vrácení peněz lze využít do 30 dnů od uhrazení ceny služby. Při využití možnosti odstoupit od smlouvy můžete být požádáni o sdělení důvodů, odůvodnění však není povinné.

5.2. Jak vám vrátíme peníze?

Pro účely vrácení peněz zvolte účet, kam vám mají být peníze zaslány. Pokud žádný účet nezvolíte, budou vám peníze vráceny na účet, ze kterého byly poukázány.

Peníze vracíme bez zbytečného odkladu, v případě spotřebitelů nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

6. SKONČENÍ SMLOUVY A JEJÍ DŮSLEDKY

6.1. Kdy můžete ukončit smlouvu?

Ukončit správu webu naší společností nebo ukončit jiné opakovaně poskytované služby můžete kdykoliv a bez udání důvodu. O ukončení nás informujte prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo jiným způsobem.

6.2. Kdy můžeme ukončit smlouvu my?

Pokud se rozhodneme vypovědět smlouvu my, dáme vám to na vědomí prostřednictvím kontaktního e-mailu. Výpovědní doba je jeden (1) měsíc a začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla výpověď doručena. Po skončení výpovědní doby bude poskytování služeb ukončeno. 

Vezměte na vědomí, že máme právo ukončit smlouvu i bez výpovědní doby v případě, že dojde k porušení článku 8 těchto obchodních podmínek z vaší strany.

6.3. Jaký je postup při ukončení smlouvy?

O postupu po ukončení smlouvy, zejména o převedení správy webu na vás, o licencích nezbytných pro pokračování v provozu webu včetně způsobu jejich získání apod. budete informováni bez zbytečného odkladu. Vezměte prosím na vědomí, že v případě skončení smlouvy nám musíte bez zbytečného odkladu poskytnout přístup na web za účelem odinstalace našeho technického řešení, případně po vzájemné dohodě s námi uzavřít novou smlouvu, o odkoupení naší licence či šablony.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

 • obsah služby odpovídá popisu na webovém rozhraní, případně údajům ve vzájemné komunikaci, která se vztahuje ke smlouvě;
 • služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě;
 • služba trvá po uvedenou dobu.

Práva z vadného plnění se nevztahují na vady způsobené cizím technickým řešením, které si na web nainstalujete vy.

7.2. Jaká je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění?

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování (konání) nebo bezodkladně po jejich skončení. Dodatečně zjištěné vady je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

7.3. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě vadného poskytnutí služeb máte zejména:

 • právo na bezplatnou nápravu, je-li taková náprava možná (zejména je-li reklamace uplatněna v průběhu poskytování služby);
 • právo na přiměřenou slevu z ceny (zejména není-li vadu možné odstranit v průběhu poskytování služby);
 • právo na odstoupení od smlouvy (je-li vada takového charakteru, že jde o podstatné porušení smlouvy).

7.4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před poskytnutím služby věděli; nebo
 • jste vadu sami způsobili, zejména porušením těchto obchodních podmínek či našich pokynů.

7.5. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu poskytování služby, a po jejím skončení vždy telefonicky, e-mailem či písemně. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu služeb spatřujete. Urychlí to postup reklamace.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám vystavíme písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

8. ODPOVĚDNOST

8.1. Kdo má odpovědnost za obsah na námi vytvořeném webu?

Vezměte, prosíme, na vědomí, že odpovídáte za veškerý obsah, který na vytvořený web vložíte nebo který nám poskytnete za účelem vložení na web (zejména texty, fotografie a další vyobrazení, audiovizuální obsah apod.), zejména za to, že k tomuto obsahu máte veškerá autorská práva či příslušné licence.

8.2. Kdo má odpovědnost za obsah na námi vytvořeném e-shopu?

Pokud vám tvoříme e-shop, vezměte na vědomí, že pro prodej touto formou musíte mít veškerá potřebná povolení a oprávnění. Za zboží a služby nabízené prostřednictvím e-shopu nesete výlučnou odpovědnost vy jako prodávající, resp. poskytovatel takových služeb. Součástí námi dodávaných e-shopů nejsou obchodní podmínky, které máte povinnost zajistit a průběžně aktualizovat sami.

8.3. Co se stane v případě porušení povinnosti?

Pokud v souvislosti s porušením jakékoliv vaší povinnosti související s touto smlouvou po nás bude vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou (včetně náhrady škody či jakékoliv újmy), máme právo po vás následně vymáhat veškeré náklady, které nám v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení.

9. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ POSKYTOVATELE

9.1. Kdo se může registrovat na webovém rozhraní?

Na webovém rozhraní se mohou registrovat naši affilite partneři, a to za účelem spolupráce, zejména propagace. Vztah mezi námi a affiliate partnery je upraven Obchodními podmínkami spolupráce a provizního systému.

Dále se mohou na webovém rozhraní registrovat partneři-webmasteři. Partneři-webmasteři jsou uživatelé webu, se kterými jsme se předem dohodli na spolupráci. Jako partner-webmaster se můžete registrovat jedině po dohodě s námi. Podmínky uživatelského účtu pro partnery-webmastery jsou uvedeny dále.

9.2. Jak se můžete jako partner-webmaster registrovat na webovém rozhraní poskytovatele?

Našim partnerům-webmasterům můžeme na webovém rozhraní poskytovatele založit uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

9.3. K čemu uživatelský účet slouží?

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete jakožto partner-webmaster objednávat služby, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

9.4. Kdy můžeme uživatelský účet partnerů-webmasterů zrušit?

Vezměte na vědomí, že máme právo uživatelský účet partnerů-webmasterů bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

10. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ POSKYTOVATELE

10.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní poskytovatele (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

10.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní poskytovatele

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní poskytovatele nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní poskytovatele dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní poskytovatele, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní poskytovatele může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

11.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Na základě § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku jsme povinni vám oznámit, že ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

11.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: [email protected]; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.4. Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení) hradíte sami.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

Můžete vytvářet přístupy k webu pro další uživatele. V takovém případě sami zodpovídáte za seznam uživatelů webu. Zároveň prosím vezměte na vědomí, že nám musíte přístup k webu ponechat.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.5.2019 a nahrazují v plném rozsahu dřívější znění obchodních podmínek.

Předchozí ochodní podmínky najdete zde >>